موقع كلامنجي لزخرفة الاسماء ( زخرفة عربية وأجنبية )

ﬕ ٍௌΞ¯حط اسمك هنا¯Ξௌ ﬕ

][Ξ҉Ξ_‗ـ−»حط اسمك هنا«−ـ‗_Ξ҉Ξ][

₪ Ξ∫∫®∫∫۞۩Ξحط اسمك هناΞ۩۞∫∫®∫∫Ξ ₪

~•ô(¯♥۩Ξ۩ـאΨحط اسمك هناΨאـ۩Ξ۩♥¯)ô•~

! ღ_…−ˉ‾‾ˉ√‾ˉ−.¸¸¸ӂحط اسمك هناӂ¸¸¸.*√

ೋѾொೄீ҉ޞﬗޟൠௗ_‗حط اسمك هنا‗_ௗൠޟﬗޞ҉ீೄொѾೋ

™§‰¾™¾‰§«…©حط اسمك هنا©â€¦Â»Â§â€°Â¾â„¢Â¾â€°Â§â„¢

§…‰…§×حط اسمك هناק…‰…§

§ ‰Ξ»ـ‗_Ξحط اسمك هناΞ_‗ـ«Ξ‰ §

ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღحط اسمك هناღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ

‰™£ﭏ©â€¦Щ‰™حط اسمك هنا™‰Щ…©ﭏ£â„¢â€°

퇇 퇇 퇇l[حط اسمك هنا]1퇇 퇇 퇇

ஜ]¦[‗ـ−Ξ حط اسمك هنا Ξ−ـ‗]¦[ஜ

۩۩₪ ®﴾حط اسمك هنا﴿® ₪

ღ−ـ‗»حط اسمك هنا«‗ـ−ღ

! ∫_ـ−‾¯‾∫Ξـ‗_حط اسمك هنا_‗ـΞ∫…

৲‗৴¨ ̅ â„¢*৲…حط اسمك هنا!ܢ܌_‗৴ ̶ ̄â„¢̄

! √ॐணॐೋॐணॐೋ۝Ξ!حط اسمك هناΞ۝ॐ√

! ®Â»Â§Â»â„¢.حط اسمك هنا™«§«®

! ]Ξ[‰§_‗ــ§ψ§حط اسمك هنا§ψ§ــ‗_§‰]Ξ[

҉₡҉₡҉₡҉₡҉₡҉₡ حط اسمك هنا ҉₡҉₡҉₡҉₡҉₡҉₡

ਐ−ـ‗Ϡ₡_‗ـ-¯حط اسمك هنا¯-ـ‗_Ϡ₡‗ـ−ਐ

ـ‗_Å¡[‘¯−‗حط اسمك هنا‗−¯]Å¡_‗ـ

X‰…இன₪னஇ¶®Â¶▒حط اسمك هنا▒¶®Â¶இன₪னஇ…‰X

ǁ ǁ¦[ޞഅﬓआઔޞ҉ਿ‗_حط اسمك هنا_‗ੀ҉ޞઔआﬓഅޞ]¦ǁ ǁ

ǁ ǁ|[ނൂ҉ൂഅտﬓઆ‗_حط اسمك هنا_‗આﬓտഅൂ҉ൂނ]|ǁ ǁ

ૈॐਊૐ¸¸.•~حط اسمك هنا~•.¸¸ૐਊॐૈ

ღ҉§…]¦[ღ حط اسمك هنا ღ]¦[ …§҉ღ

ޞઓೋऋक़ऋ҉ऋक़ऋֆ‗ـ●حط اسمك هنا●ـ‗ֆऋक़ऋ҉ऋक़ऋೋઓޞ

أختر ما يناسبك من الأحرف الأجنبية في الأسفل وقم بصنع الأسم المستعار الخاص بك

( A )
& Ā ā Ă ă Ą ą Ǎ ǎ Ǻ ǻ Α Δ Λ ά α λ Ά а 8 ก ถ ภ ฤ ล ส อ ฮ Ạ ạ Ả ả Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ

( B )
Β β ъ Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ḇ ḇ ь в ฿ Ъ Ь

( C )
¢ © Ć ć ₡ Ĉ ĉ Ċ ċ Č č ς ζ С с ๔ ๕ € ç

( D )
Ď Ḋ ḋ Ḍ ḍ Ḏ ḏ Ḑ ḑ Ḓ ḓ ď Đ đ δ ₫

( E )
Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě â‚¬ ě Έ Ε Ξ Σ έ ε ξ Ё Є З е з э ё є ع غ 4 Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề Ể ể Ễ ễ Ệ ệ

( F )
₣ Ḟ ḟ Æ’

( G )
Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ

( H )
Ĥ ĥ Ħ ħ Ή Η Ч н ч ђ ћ њ

( I )
&i ¹ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı Ί ΐ Ι Ϊ ί ι ϊ ї เ Ỉ ỉ Ị ị

( J )
Ĵ ĵ Ј ј

( K )
Ķ ķ ĸ Κ κ Ќ К к ќ Қ қ Ҝ ҝ

( L )
£ ¦ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ℓ ๘ ๔ ๕

( M )
M ₥ Ḿ ḿ Ṁ ṁ Ṃ ṃ ๓ ๗ м

( N )
Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ν ή η π И ₦ ห Й и й п א

( O )
& ¤ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Ơ ơ Ǒ ǒ Ǿ ǿ Ό Θ Ф Φ φ ф θ o O σ ό ס ם 5 5 ه ๏ ๐ ๑ Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ợ ợ

( P )
P Ṕ ṕ Ṗ ṗ p ρ ק

( R )
Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Г ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ Я г я ѓ

( S )
§ Ś ś Ŝ ŝ Ṡ ṡ Ṣ ṣ Ṥ Ṧ ṥ ṧ Ṩ ṩ Ş ş ѕ $ S

( T )
Ţ ţ Ṫ ṫ Ṭ ṭ ṯ Ṱ ṱ ẗ Ť ť Ŧ ŧ т τ

( U )
ų µ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ư ư Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ μ Џ Ц ц џ ข ฃ ช ซ ฌ ญ น บ ป ม ย ษ ห Ụ ụ Ủ ủ Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ự ự υ

( V )
ΰ ν Ṽ ṽ Ṿ ṿ υ ϋ ύ ט 7 √

( W )
Ŵ ŵ ω ώ Ш Щ ш щ ש ผ ฝ พ ฟ ฬ Ẁ ẁ Ẃ ₩ ẃ Ẅ ẅ ₩

( X )
χ Ẋ ẋ Ẍ ẍ Ж ж

( Y )
Â¥ γ Ŷ ŷ Ύ Ψ Ϋ ψ Ў Ч ч ў ע ץ צ Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ Ỹ ỹ

( Z )
Ź ź Ẑ ẑ Ẓ ẓ Ẕ ẕ Ż ż Ž

أختر ما يناسبك من الأحرف العربية في الأسفل وقم بصنع الأسم المستعار الخاص بك

ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ̷ξ̷ ̷ζ̷̷̷ ̷ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ̷ ﮪ ﮫ ﮬ̷ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽ̷ ﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ̷ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣ ﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻬٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ̶̭͠ ‏ ‏ ۇ ۈ ۉ ̷ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ـے ﺂ̷̷ﺂ̷̷ ﻟ̷ ﻟ̷ﺂ̷̷ .̷̷̸̷̐ـُ ﺂ̷̷ﻟ̷ ﺟ̷ ̷ڳ ﺳ̶ ﺽ̷ ﻧ̭͠ ﺳ̭͠ ﺑ̷ ﭠ̷ ﺷ̷ ﭬ̷ي̷ۓ ﺣ̭͠ ﻛ̷̶̭͠ ﭬ ﺻ̷ ﺧ̷ ﻧ̷ ﺷ̷ ﻋ̷ ﻏ̷ ע̷ ﻣ̶̭͠ ‏ ‏ ﺂ̷̷ ﭑ̷̷̲ ﭠ̯ ﻋ̝̚ ﺑ̭̃ ﻧ̭͠ ﻱ̭͠ ﻏ̶̭͠ ‏ ‏ گ̶̭͠ ‏ ‏ ﺑ̝̌ ۈﯾ̝̌ ﺑ̝̌ ﯾ̝̌ ﻧ̲ ﮬ̲̌ ﻟ̯͡ ﺟ͠ ﻓ̷̶̣̭̐͠ ﯾ̣̐ ﻧ̭͠ ﻟ̶͠ ﺂ̲ يے ﻋ̶̲̭͠ ‏ ‏ ﯾ̃ ﮖ̶ ﻣ̝̚ ﺑ̭̃ ﺻ̶̭͠ ھٓ ﻣ̭͠‏ ﭔ̯͡ ﭠ ﻋ͠ ﻟ̲ ﭔ̯͡ ﮬ̝̚ ב פ̶̣̭͠ ‏ ‏ פ Щ ﺷ̭͠ םﺂ̸̸̝̚ﯙ̷ ﻓ̭͠ ﻟ̲ ح̶ ﻃ̭͡ ﻋ̯͡ ﻧ̣̐ يے ۑ ﭬ گ گ ﺳ̶̉ ﻟ̶̭͠ ﻗ̮̃ ﺑ̣̐ ﮖ̶ ﻗ̷̮̃ ۆ̷ ﺑ̭̃ﻟﺂ̲ ﺣ̭͠ ﮆ ھُ ہُ ۶̲ ע̷ ﮬ̶̭͠ ‏ ‏ م ﻏ̷ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ב ﻣ̷ ﭰ ﺟ͠ ﺗ̝̚ ﻣ̝̚ ﺗ̝̚ ﺳ̭͠ ﺣ̭͠ ﺻ̝̚ ﺷ̲ ۅ ﻋ̷ ט ﺷ̭͠ ﭑ ‏ ﻏ̷ ہ ﻟٱ ڜ ڒפ ھٓ ﭔ ﻣ͠ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ب̶̭͠ـ گگ ھ مَۓ ﻓ̯͡ دِ פ ل عَِْ ﺛ مّ ڪْ ة ړ ﮔ ﺑ̭̃ ړ بٌ ﻏ تٌ نَ ב̷ ﮨ̶̲. ڪ̯͡خ ̷̴̐ـ פ̇ פ̣ پ ﻋ̝̚ ـُِﮧ̸̸ د ۑ̷ ﻠ̷ ص ڀ ﻟ̲أ ﺻ̶̭͠ ﺳ̶̭͠ ﺧ͠ ژ Ɣ ﺂ̲ﻟ̲.ﯙ̷ ﻗ̲ ﻣ̲̌ ﺂ̲ﯾ̲ ړﺣ̲ ﯙ̷ﻟ̲ ﺂ̲ﻓ̲ ﯾ̲ ﮬ̲̌ دِ ړ ﯾ̲ ﺩ̲ﻟ̲ ﮬ̲̌ ﻟ̷ﺂ̷ ﯾ̃̾ گْ مَُ ﺣ̭͠ ﺂ̷ﻟ̷
دƷ̥ ﻓ̲̐ ۈ̐ څ ﺳ̣̥̐ ﻧ̭͠ ﮫ̯̲͡ ﺷ̶ ﯙ̷̶̭͠ ﮨ̲ ن̷̶̭͠ ̷̶̭͠. ﻗ̮̃ ﻣ̷̷̝̚ ت̷̶̭͠ﺿ̲̝̉ ﭠ̯ ۍ ﮖ̲
ﻋ̢ ﯾ̾ ﮬ̫͡ ﻓ̢ ﺩ̯̚ ﺟ͠ ﮯ ̄ﻟ ﻳ̉ إﺂ̲ ﭠ̲ ﻧ̭͠ ﺿ̭͠
ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٺ ٻ ټ ٽ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ ڇ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ Å¡ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ Ëœ ڪ ګ ڬ ڭ ڮ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڻ ڼ ڽ ª ۀ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ÿ ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ξ ζ ۶ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﺐ ﺑ ﺒ
ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ξ ζ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﻢ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽ ﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣ ﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻬٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ە ξ ζ


ﺂ̲ ﺂ̷̷̶̭͠ ﺂ̷̷ ﺑ̷̉ ﭔ̭͠ ﮨ̲ پ̶͠ پ ﭠ̯ ﺛ ڇ ﺟ̭͠ ﺣ̲ ב ﺣ̭͠ څ ﺧ̲ ڌ ﺩ̲ ڎ ژ ڒ ﺳ̣̥̐ ﺳ̲ ﺳ͠ ڛ ﺷ͠ ﺷ̲ ﺸ̷ ڜ ﺻ̝̚ ﺻ̲ ڞ ﺿ̲ ﺿ̭͠ ڟ ﻁ̲ ۶̝̚ ﻋ̝̚ ﻋ̲ ڠ ﻏ̲ ڤَِ ﭬ̲ ﻗ̮̃ ﻗ̲ ڳ ڪ ﮔ̲ ڳ̶̭͠ ڽ ﻧ̭͠ ﻧ̲ ۆ ﻳ̷̉ ﯾ̲ ﯾ̃ يـﮯ ې ﮪ̲ ﮪ̲ ێ ﻟ̲ ڵ ‏ﻟ̶̭͠ ﻣ̲ ﻣ̝̚ ﻣ̉ ﭢ
غ ﺿ ﺻ ﻣ̣̥̐ ڍ ذ ﺟ ﺧ ﺣ͠ ﻓ ﻗ̭͠ ﺛ ﺳ̭͠ ﺷ͠ ﯾ ﺑ ﻟ ﭠ ﻧ گ ط ظ ر